Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke”

4. mart 2016.

Narodna skupština Republike Srbije na sednici Šestog vanrednog zasedanja u 2016. godini, 24. februara 2016. godine donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: Zakon), koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije”, br. 15/2016 i stupio je na snagu 4. marta 2016. godine.

Osnovni razlog za donošenje Zakona je obezbeđivanje normalizacije poslovanja poreskih obveznika, u cilju prevazilaženja poteškoća sa kojima su se suočili u prethodnom periodu, a samim tim i omogućavanje blagovremenog izmirivanja njihovih poreskih obaveza u narednom periodu što se postiže donošenjem ovog opšteg akta. Na taj način stvaraju se uslovi za normalizaciju poslovanja tih poreskih obveznika, uz očuvanje nivoa socijalne zaštite najugroženijih slojeva društva i daljeg podsticanja privrednih aktivnosti.

Ministarstvo finansija Republike Srbije usvojilo je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2015. i 2016. godinu (u daljem tekstu: Pravilnik). Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije”, br. 12/2016 od 12. februara 2016. godine i stupio je na snagu 20. februara 2016. godine.

Pravilnikom su propisane kamatne stope koje se, u skladu sa principom „van dohvata ruke”, za 2015. i 2016. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Jedna od usvojenih izmena odnosi se na obavezu Poreske uprave da na svojoj Internet strani objavljuje ime i prezime, PIB i iznos poreskog duga poreskih dužnika. Predviđeno je da te podatke Poreska uprava objavljuje dva puta godišnje, umesto kvartalno, imajući u vidu da kod postupka utvrđivanja obaveze i njene konačnosti protekne duži vremenski period od tri meseca (žalba, odlaganje izvršenja), te se na taj način ne postiže prvobitno predložena svrha propisivanja ove norme u smislu urednosti poreskog obveznika u ispunjavanju obaveza i suočavanju sa negativnim posledicama u odnosu na treća lica.

Poreska uprava, pored slučajeva propisanih u članu 26, stavu 2, tačkama 1)-4) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 i 112/2015) (u daljem tekstu: ZPPPA), ne može dodeliti PIB i u situacijama kada je osnivačima – pravnim licima i preduzetnicima, pravnim licima nastalim statusnom promenom izdvajanja uz osnivanje, kao i preduzetnicima privremeno oduzet PIB u skladu sa ZPPPA.

S druge strane, Zakon će imati pozitivan uticaj na sve poreske obveznike jer se stvara pravni osnov da neizmirene obaveze mogu izmiriti pod povoljnijim uslovima. Konkretno:

  • rok za reprogram poreskih dugova za privredna društva i preduzetnike koji nemaju više od
  • 2.000.000 dinara duga produžen je sa 24 na 60 meseci.
  • povećan je i iznos dugovanog poreza za koji se od poreskog obveznika neće zahtevati sredstvo obezbeđenja i to za pravna lica i preduzetnike 1.500.000 dinara, a za fizička lica
  • 200.000 dinara.
  • ostvarivanje prava na odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate i prava na otpis uslovljeno je blagovremenim izmirivanjem tekućih obaveza i rata odloženog plaćanja dugovanog poreza u periodu plaćanja tog poreza na rate.
  • ako je saglasno odredbama članova 73, 74, 74a i 74b ZPPPA plaćanje dugovanog poreza odloženo, kamata se obračunava i za vreme dok traje odlaganje, po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije (dakle, bez uvećavanja za deset procentnih poena).
  • poreskom obvezniku kome je u skladu sa odredbama čl. 73, 74, 74a i 74b ZPPPA plaćanje dugovanog poreza odloženo, a koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa ZPPPA, otpisuje se 50% kamate koja se odnosi na taj dug plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.
  • poreski obveznik može i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate u skladu sa Zakonom da isplati dugovani porez u potpunosti, čime mu se otpisuje celokupna kamata na taj dug.

Prilikom izrade Zakona usvojene su inicijative za izmenu pojedinih odredbi ZPPPA, kako od strane poreskih obveznika, tako i brojnih državnih organa i drugih organizacija. Kako bi se ostvarili ciljevi koji se donošenjem Zakona žele postići, po potrebi će Ministarstvo finansija davati mišljenja o njegovoj primeni, a organi uprave odgovarajuća uputstva za njegovo sprovođenje.

Pregled kamatnih stopa propisanih Pravilnikom

Poglavlje Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014,

142/2014, 91/2015 i 112/2015) koje uređuje oblast transfernih cena (članovi 59, 60, 61, 61a i 61b) propisuje da za potrebe određivanja kamatne stope u skladu sa principom „van dohvata ruke” poreski obveznici mogu koristiti kamatne stope propisane od strane Ministarstva finansija ili primeniti opšta pravila o transfernim cenama, predviđena tim zakonom. Poreski obveznici mogu izabrati samo jednu od dve navedene opcije. Izabrana metodologija mora se dosledno primeniti na sve kredite/zajmove odobrene ili primljene od povezanih lica.

Propisane kamatne stope primenjuju se za potrebe obračuna prihoda/rashoda po osnovu kamata za 2015. i 2016. godinu, nezavisno od perioda iz kog krediti/zajmovi potiču.

Poreski obveznici Kamatna stopa za kredite/
zajmove u RSD
Banke i davaoci finansijskog lizinga (kratkoročni krediti/zajmovi) 6,29%
Banke i davaoci finansijskog lizinga (dugoročni krediti/zajmovi) 13,46%
Druga privredna društva (kratkoročni krediti/zajmovi) 10,81%
Druga privredna društva (dugoročni krediti/zajmovi) 9,99%
Poreski obveznici Krediti/zajmovi u EUR
i dinarski krediti/zajmovi
indeksirani u EUR
Banke i davaoci finansijskog lizinga 3,90%
Druga privredna društva (kratkoročni krediti/zajmovi) 5,34%
Druga privredna društva (dugoročni krediti/zajmovi) 5,07%
Poreski obveznici Krediti/zajmovi u USD
i dinarski krediti/zajmovi
indeksirani u USD
Banke i davaoci finansijskog lizinga 6,78%
Druga privredna društva (kratkoročni krediti/zajmovi) 3,67%
Druga privredna društva (dugoročni krediti/zajmovi) 5,71%
Poreski obveznici Krediti/zajmovi u CHF
i dinarski krediti/zajmovi
indeksirani u CHF
Banke i davaoci finansijskog lizinga 1,37%
Druga privredna društva (kratkoročni krediti/zajmovi) /
Druga privredna društva (dugoročni krediti/zajmovi) 6,57%
Poreski obveznici Krediti/zajmovi u SEK
i dinarski krediti/zajmovi
indeksirani u SEK
Banke i davaoci finansijskog lizinga 3,92%
Druga privredna društva (kratkoročni krediti/zajmovi) /
Druga privredna društva (dugoročni krediti/zajmovi) /
Poreski obveznici Krediti/zajmovi u RUB
i dinarski krediti/zajmovi
indeksirani u RUB
Banke i davaoci finansijskog lizinga 3,76%
Druga privredna društva (kratkoročni krediti/zajmovi) /
Druga privredna društva (dugoročni krediti/zajmovi) /

ZS Tax & Consulting d.o.o. Beograd je privredno društvo za računovodstvene, knjigovodstvene i poslove poreskog savetovanja. Za više informacija i/ili zakazivanje sastanka budite slobodni da nas kontaktirate na sledeću e-mail adresu: office@zstax.rs.

aacrobat_s

Ovaj dokument je informativnog karaktera i ne predstavlja pružanje saveta u smislu Zakona
o računovodstvu. Pre preduzimanja ili uzdržavanja od bilo koje radnje na osnovu sadržaja
ovog dokumenta, zatražite savet računovođe ili poreskog savetnika.
TOP