Politika privatnosti

Politika privatnosti za korisnike internet stranice https://www.zstax.rs/


Ova politika privatnosti poslednji put je izmenjena 06.08.2020. godine, u Beogradu.


ZS Tax & Consulting doo Beograd-Stari Grad, sa sedištem u Beogradu, ul. Makedonska 30, matični broj: 21161918, PIB: 109324126 (u daljem tekstu: „Rukovalac“), a koje ima svojstvo Rukovaoca u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik“, br. 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL), odnosno kao lice koje organizuje i odgovorno je za obradu podataka o ličnosti, ovim putem obaveštava posetioce internet stranice http://www.zstax.rs/, čiji se podaci obrađuju (u daljem tekstu: Posetioci), o svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti u skladu sa važećom regulativom:

UVODNE NAPOMENE:

 • Ovom Politikom privatnosti uređuje se prikupljanje i obrada podataka u okviru internet stranice ZS Tax & Consulting doo Beograd-Stari Grad: https://www.zstax.rs/. Interakcijom i korišćenjem bilo koje funkcije internet stranice https://www.zstax.rs/, ili pripadajuće pod-stranice, smatraće se da ste pročitali ovu Politiku privatnosti, da ste se upoznali sa svim njenim odredbama i da je bez ikakvih primedbi, prigovora i rezervi prihvatate.
 • Izrazi upotrebljeni u okviru ove Politike imaju značenja propisana važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL), a u slučaju potrebe i drugim zakonima koji uređuju specifične odnose, pojave, pojmove i njihovo značenje.
 • Štrikliranjem checkbox-a, odnosno klikom na dugme “Prihvatam”, ili drugačije označenog dugmeta sa suštinski istom funkcijom, u pop-up prozoru koji se novim korisnicima internet stranice https://www.zstax.rs/ prikazuje prilikom prve posete internet stranici, samatraće se aktivnom, voljno učinjenom radnjom u cilju konstituisanja važećeg pravnog osnova za prikupljanje i obradu podataka na način i u svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti. Rukovalac će biti u mogućnosti da dokaže, putem elektronskog zapisa (log), ili na drugi način, da je lice na koje se podaci odnose učinilo pomenutu aktivnu, voljnu radnju kojom je potvrdilo da je upoznato i da se slaže sa ovom Politikom privatnosti.
 • Navedeni elektronski zapis (log) smatraće se pravno valjanim i dovoljnim dokazom o datoj saglasnosti, u smislu člana 15 stav 1 ZZPL.
 • Ova Politika privatnosti može biti izmenjena u bilo koje vreme, s tim da će se učinjena promena vidno predočiti na naslovnoj internet stranici https://www.zstax.rs/. U tom slučaju, od lica na koja se podaci odnose zatražiće se da daju novu saglasnost za obradu ličnih podataka, shodno učinjenim izmenama ove Politike privatnosti.
 • Pravila koja regulišu prikupljanje ličnih podataka putem Kolačića (Cookies), biće predstavljena, u okviru zasebne Politike kolačića. Pravila koja se odnose na davanje saglasnosti na Politiku privatnosti u okviru predviđenog pop-up prozora, kao i čuvanje i dokazna forma i snaga elektronskog zapisa (log), ali i način izmene i obaveštavanja lica na koja se podaci odnose o učinjenim izmenama, u potpunosti će se primenjivati i na upotrebljene Kolačiće.
 • Za sva dodatna pitanja koja se odnose na pravila i odredbe ove Politike privatnosti, možete se obratiti putem mejl adrese: office@zstax.rs i/ili slanjem upita na adresu ZS Tax & Consulting doo Beograd-Stari Grad, Makedonska 30, Beograd.

1. KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO?

Rukovalac može prikupljati različite kategorije podataka o ličnosti, koje se koriste u različite svrhe i sa različitim pravnim osnovom. Uobičajeno, radi se o setu podataka koji omogućava identifikaciju lica čiji se podaci obrađuju, stupanje u komunikaciju sa licem čiji se podaci obrađuju ili koji su neophodni za pružanje konkretne usluge na zahtev tog lica, odnosno za ispunjenje zakonom propisanih obaveza Rukovaoca, u šta spadaju:

 • Ime, prezime i e-mail adresa koje posetilac stranice ostavi u okviru rubrike “Kontakt” radi ostvarivanja poslovnog kontakta sa Rukovaocem;
 • Podaci o kontakt osobi/osobama firme koje posetilac stranice ostavi u okviru odeljka “Upit za ponudu” u cilju primanja izrađenog neobavezujućeg obračuna mesečnog iznosa ponude;
 • Podaci prikupljeni elektronskim putem o identifikaciji posetioca (IP adresa i sl.);
 • Podaci prikupljeni putem kolačića koje je korisnik omogućio, odnosno sa čijom upotrebom se saglasio, a koji su opisani u zasebnoj Politici kolačića.

Lični podaci prikupljaju se samo u meri u kojoj su neophodni za ostvarivanje konkretne svrhe.

Na internet stranici Rukovaoca postoje linkovi ka stranicama Rukovaoca na društvenim mrežama (Facebok, Twitter, Linkedin). Na sve podatke koje prilikom Vaše posete prikupljaju navedene platforme, kao i na sve podatke koje svojevoljno ostavite na navedenim društvenim mrežama, primenjuju se, pored ove Politike privatnosti, i pravila koja su propisale navedene platforme (Terms of Service / Terms of Use, Privacy Policy, Cookie Policy). ZS Tax & Consulting doo Beograd-Stari Grad ne može se smatrati odgovornim za bilo koji vid nezakonite upotrebe ličnih podataka, učinjen od strane kompanija u čijem su vlasništvu, odnosno pod čijom se kontrolom nalaze društvene mreže. Politike privatnosti navedenih platformi možete pronaći na sledećim linkovima. Politike privatnosti navedenih platformi možete pronaći na sledećim linkovima:

2. KOJI JE PRAVNI OSNOV OBRADE?

Pravni osnov obrade ličnih podataka predstavlja slobodna i informisana saglasnost lica na koja se podaci odnose, odnosno njihov pristanak za svrhe određene u ovoj Politici privatnosti, u skladu sa članom 12 stav 1 ZZPL.

Obrada se može vršiti radi izvršavanja obaveza iz ugovornog odnosa, odnosno pripreme za zaključenje ugovora. Rukovalac, kao ugovorna strana, nudi različite vrste usluga pravnim licima, preduzetnicima, fizičkim licima, itd. U postupku zaključenja i izvršavanja obaveza iz ugovornog odnosa, Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti. Takođe radi ostvarivanja svojih prava, po osnovu usluga koje pruža, kao i radi uspostavljanja poslovnog odnosa, Rukovalac prikuplja i obrađuje određene podatke o ličnosti. Ovo se posebno odnosi na podatke dostavljene putem stranice https://www.zstax.rs/ od strane posetioca stranice radi ostvarivanja poslovnog kontakta sa Rukovaocem i radi primanja izrađenog neobavezujućeg obračuna mesečnog iznosa.

U posebnim situacijama, prikupljanje i obrada ličnih podataka može biti neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca, ili treće strane, pod uslovima i uskladu sa članom 15 stav 6 ZZPL. Pre prikupljanja i obrade ličnih podataka lica na koja se podaci odnose na osnovu legitimnih interesa rukovaoca, ili treće strane, ukoliko do toga dođe, u skladu sa članom 15 stav 6 ZZPL rukovalac će sprovesti procenu legitimnog interesa na osnovu tripartitnog testa:

 1. Test svrhe (identifikovanje legitimnog interesa);
 2. Test neophodnosti (da li je obrada podataka neophodna);
 3. Test balansiranja (odmeravanja legitimnih interesa rukovaoca i lica na koja se podaci odnose).

Takođe, u izuzetnim situacijama, obrada može biti bazirana na obavezi izvršavanja zakonskih obaveza Rukovaoca. Rukovalac potpada pod obaveze zakona i drugih propisa koji bliže uređuju pružanje konsultantskih i računovodstvenih usluga. Kada prikuplja podatke radi ispunjenja pravnih obaveza, Rukovalac to čini isključivo u meri u kojoj je to neophodno, a pristup podacima omogućen je samo za to ovlašćenim licima i nadležnim državnim organima, u skladu sa zakonom.

3. U KOJE SVRHE KORISTIMO PODATKE?

Rukovalac koristi podatke u različite svrhe koje su uvek usko vezane za pravni osnov obrade. Tako, osnovna svrha direktnog prikupljanja i obrade ličnih podataka lica na koje se podaci odnose je uspostavljanje komunikacije sa licima koja su zainteresovana za ostvarivanje poslovnog kontakta, na njihov zahtev. Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti u cilju izvršenja obaveza koje ima na osnovu zakona i drugih propisa, u svrhu pružanja različitih vrsta usluga, u svrhu realizacije ugovornih obaveza, u svrhu održavanja ličnog i poslovnog kontakta sa svojim klijentima, kao i u svrhe analize poslovnih rezultata i arhiviranja, u skladu sa zakonom. Za sve dodatne svrhe obrade za kojima se ukaže potreba, lice na koje se podaci odnose biće obavešteno o svim neophodnim informacijama, pre započinjanja takvih radnji obrade, a sama obrada biće bazirana na odgovarajućem pravnom osnovu, u skladu sa zakonom.

4. KO IMA PRISTUP PODACIMA?

U zavisnosti od pravnog osnova i konkretne svrhe, pristup mogu imati sledeće kategorije lica:

 • Ovlašćena zaposlena lica u okviru ZS Tax & Consulting doo Beograd-Stari Grad u skladu sa svojim radnim dužnostima i ovlašćenjima, odnosno saradnici sa kojima je zaključen poseban ugovor o saradnji, ugovor o stručnom usavršavanju i sl. Sva lica obavezna su da u pogledu ličnih podataka postupaju u skladu sa svim odredbama ZZPL u pogledu sigurnosti obrade ličnih podataka;;
 • Nadležni državni organi (Poreska Uprava, Ministarstvo unutrašnjih poslova, inspekcijski i drugi organi uprave, ovlašćeni kontrolni i regulatorni državni organi, nadležni sudovi i tužilaštva, itd.), ako imaju odgovarajuće ovlašćenje za pristup ili drugu vrstu obrade podataka u skladu sa zakonom i to samo u meri u kojoj je to predviđeno zakonom;
 • Lica koja su u ugovornom odnosu sa Rukovaocem (Obrađivači podataka) i kojima se poveravaju određene radnje obrade podataka, u skladu sa zakonom propisanim uslovima koji se odnose na bezbednost informacija, obavezu čuvanja tajnosti i ugovornog uređenja prava i obaveza).

5. KOJA PRAVA IMATE U ODNOSU NA ZAŠTITU VAŠIH PODATAKA A KOJE ZS TAX & CONSULTING, U SVOJSTVU RUKOVAOCA, OBRAĐUJE?

Imate pravo da od Rukovaoca:

 • zatražite pristup Vašim podacima o ličnost,
 • zahtevate ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti ili ograničavanje obrade,
 • pravo da prigovorite obradi Vaših podataka,
 • pravo da Vaši podaci budu preneti drugim rukovaocima,
 • pravo da se obratite nadležnom organu – Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u slučaju kada sumnjate da postoji nezakonita obrada,
 • druga prava propisana važečom regulativom.

Pojedina prava (npr. pravo na brisanje), u određenim situacijama mogu biti podvrgnuta zakonom propisanim ograničenjima, a korišćenjem istih mogu biti izazvane različite pravne posledice, u skladu sa zakonom (npr. nemogućnost daljeg pružanja određenih usluga, obaveza naknade nastale štete, itd.).

6. KAKO SE ŠTITE VAŠI PODACI?

Rukovalac u okviru svoje poslovne organizacije nastoji da primenjuje najviše moguće standarde u oblasti zaštite podataka o ličnosti, te primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere, uključujući tu, ali se ne ograničavajući na:

 • tehničke mere zaštite,
 • kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni Lični podaci,
 • kontrolu pristupa podacima,
 • kontrolu prenosa podataka,
 • kontrolu unosa podataka,
 • kontrolu dostupnosti podataka,
 • ostale mere informacione bezbednosti,
 • sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

Svi obrađivači i/ili drugi primaoci podataka o ličnosti su takođe dužni da primenjuju sve propisane mere zaštite, uskladu sa potpisanim ugovorom sa Rukovaocem i zakonom porpisanim standardima i obavezama.

7. KOLIKO DUGO SE ČUVAJU VAŠI PODACI?

Rukovalac nastoji da podatke čuva u periodu koji je neophodan da se određena, konkretna svrha obrade ostvari, nakon čega se podaci brišu ili čine neprepoznatljivim (mere anonimizacije). Konkretan period čuvanja, odnosno kriterijumi na osnovu kojih je moguće odrediti isti, zavisi od svrhe u koje se lični podaci obrađuju. Podaci prikupljeni za potrebe ostvarivanja poslovnog kontakta, kao i podaci ostavljeni radi izrade obračuna mesečnog iznosa ponude čuvaju se do upućivanja zahteva za brisanje ostavljenih podataka o ličnosti, odnosno do povlačenja saglasnosti za obradu podataka o ličnosti, nakon čega se ovi podaci brišu ili anonimizuju. Podaci prikupljeni putem internet pretraživača i kolačića, čuvaju se u rokovima koje predviđaju kolačići prihvaćeni od strane lica na koje se podaci odnose, a kako je opisano u Politici kolačića Rukovaoca. Podaci prikupljeni prilikom realizovanja pratećih usluga i sadržaja čuvaju se onoliko koliko je to potrebno da se realizuju ugovorne obaveze, kao i u adekvatnom periodu nakon prestanka ugovora radi sprovođenja propratnih radnji i eventualnih obaveza propisanih zakonom.

8. KOME SE MOŽETE OBRATITI ZA VIŠE INFORMACIJA?

U vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu podataka o ličnosti, možete se obratiti putem mejla na office@zstax.rs, ili slanjem upita na adresu ZS Tax & Consulting doo Beograd-Stari Grad, Makednoska 30, 11000 Beograd.

Na Vaš upit odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, u zavisnosti od kompleksnosti samog upita, ali svakao u roku od 30 dana od dana obraćanja lica na koje se podaci odnose, uz mogućnost produženja roka u posebnim situacijama i uz pruženo obrazloženje, u skladu sa zakonom.

9. DODATNE INFORMACIJE

Lični podaci prikupljeni putem internet stranice https://www.zstax.rs/, ne iznose se iz Republike Srbije, izuzev prilikom eventualne upotrebe kolačića treće strane, za šta se Rukovalac ne može smatrati odgovornim. Serveri koji se koriste za transfer podataka nalaze se u okviru zemalja EEA u kojima je obezbeđen primereni nivo zaštite ličnih podataka. Ukoliko se u izuzetnim slučajevima transfer podataka bude obavljao preko servera izvan EEA, za takav transfer podataka vršiće se uz primenjivanje odgovarajućih mera zaštite, u skladu sa zakonom.

U slučaju potrebe da se lični podaci iznesu u drugu državu, odnosno van teritorije Republike Srbije, prenos će biti učinjen u skladu sa svim pravilima koje propisuje važeći ZZPL, a u skladu sa situacijom i potrebom, primeniće se standardne ugovorne klauzule propisane od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Davanje podataka od strane lica na koja se podaci odnose nije zakonska, niti ugovorna obaveza, prilikom korišćenja mogućnosti koje pruža internet stranica. Nedavanje traženih podataka kao posledicu može povući jedino nemogućnost uspostavljanja traženog kontakta, neophodnog za dalju komunikaciju na ovaj način, odnosno nemogućnost korišćenja usluga koje su dostupne putem internet stranice https://www.zstax.rs/. Prilikom obrade podataka koji su prikupljeni preko internet stranice, ZS Tax, kao Rukovalac, ne koristi bilo kakvo automatizovano donošenje odluka, niti profilisanje lica na koje se podaci odnose.

Internet stranica Rukovaoca koristi skriptu WordFence, radi zaštite integriteta mreže i informacija koje se nalaze na internet stranici. U slučaju da internet stranica Rukovaoca bude predmet pokušaja prevelikog broja pristupa sa iste IP adrese, ili se na drugi način internet stranici pokuša pristupiti u cilju ugrožavanja njenog integriteta i na drugi protivpravan način sa nedopuštenom svrhom, navedena skripta prikuplja određene podatke koji se mogu smatrati ličnim podacima lica koje stranici pokušava da protivpravno pristupi. U ove podatke spadaju IP adresa, podaci o geolokaciji, hostmail i vreme pokušaja pristupa. Pravni osnov za ovakvu vrstu obrade podataka je legitimni interes Rukovaoca, odnosno zaštita internet stranice Rukovaoca i podataka koji se na njoj nalaze, a svrha obrade je sprečavanje i onemogućavanje daljih napada na stabilnost i integritet internet stranice. Prikupljeni podaci mogu biti prosleđeni i nadležnim državnim organima radi obavljanja poslova u njihovoj nadležnosti. Wordfense ne prikuplja lične podatke od korisnika koji internet starnicu koriste na uobičajen način. Za više informacija o funkcionisanju WordFence-a, možete pogledati dostupne dokumente na internet stranici: https://www.wordfence.com/. Lice čiji su podaci prikupljeni zadržava prava garantovana važečim ZZPL i ovom politikom s tim da mu, imajući u vidu svrhu obrade ličnih podataka, pojedina prava mogu biti ograničena u skladu sa zakonom.