Opšti uslovi poslovanja

Na snazi od 29. septembra 2017.

PREAMBULA

ZS Tax & Consulting doo Beograd (u daljem tekstu: ZS Tax), je računovodstvena i konsultatnska kuća koja pruža knjigovodstvene i administaritivne usluge iz oblasti računovodstva, finansija i poreza u skladu sa Zakonom o računovodstvu, međunarodnim računovodstvenim propisima, poreskim zakonima kao i svim drugim relevantnim, važećim propisima Republike Srbije.

Tim ZS Tax se sastoji od grupe visoko kvalifikovanog osoblja koje poseduje potrebno iskustvo, stručno znanje i veštine i teži kontinuiranom profesionalnom razvoju. Odlike koje čine naš tim su efikasnost, posvećenost poslu, kao i lični i iskustveni pristup u ciljnom rešavanju zahteva Klijenta.

U cilju uspostavljanja što efikasnije komunikacije sa Klijentom, kao primarni kontakt, za svakog Klijenta biće zadužena jedna osoba koja poseduje visoko stručno znanje (know how) iz oblasti usluga koje Klijent zahteva, radi brze i efikasne identifikacije oblasti delovanja, a sve u cilju profesionalnog pružanja usluga. ZS Tax se trudi da u skladu sa potrebama Klijenta, prilagodi i svoje poslovanje, te na ovaj način garantuje sigurnost klijentu i trudi se da opravda njegovo poverenje.

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovi Opšti uslovi poslovanja predstavljaju sastavni deo Ugovora o pružanju knjigovodstvenih i administrativnih usluga (u daljem tekstu: Poseban ugovor) i istima se uređuju sva pitanja koja nisu regulisana Posebnim ugovorom i/ili njegovim aneksima.

Posebnnim ugovorom, odnosno Aneksom istog, sa Klijentom se ugovara pružanje sledećih usluga:.

 • konsultantske usluge poslovnog i poreskog savetovanja;
 • obračun poreza po odbitku;
 • pomoć prilikom pristupanja pred javnim ustanovama (uprava prihoda, poreska uprava, PIO fond, itd.);
 • konsultantske usluge u vezi sa raskidom radnog odnosa u slučaju radnih sporova i jednostranih raskida radnog odnosa;
 • svaka druga aktivnost koja uslovljava prisustvo zaposlenih ZS Tax u prostorijama Klijenta ili trećih lica;
 • obavljanje plaćanja poreza i/ ili taksi u ime i za račun klijenta;
 • usluge prevodjenja;
 • administrativne i sekretarske usluge (usluge virtuelnog poslovnog prostora, registrovanog sedišta, prijema pošte i sl.);

Aneksom Posebnog ugovora sa Klijentom se može ugovoriti sve drugo što nije detaljno određeno predmetom Posebnog ugovora, a spada u okvir delatnosti koju obavlja ZS Tax.

U slučaju nejasnoća pojedinih odredbi Posebnog ugovora ili Aneksa istog, ovi Opšti uslovi koristiće se radi lakšeg tumačenja predmetnih odredbi.

MEĐUSOBNA PRAVA I OBAVEZE

Član 2.

 • Obaveza klijenta da dostavi kompletnu dokumentaciju, pruži odgavarajuća obaveštenja i informacije

Klijent ima obavezu da dostavi celokupnu dokumentaciju potrebnu za izvršenje Posebnog ugovora, da blagovremeno obaveštava ZS Tax o svim događajima koji bi mogli usloviti uspešno izvršenje ugovorenih usluga, uključujući, a ne ograničavajući se na sklapanje ugovora, sporazuma  i davanja izjave volje koje mogu imati bilo kakvu posledicu ekonomske –finansijske prirode. Klijent je upoznat sa činjenicom da je blagovremeno podnošenje dokumentacije na vreme od esencijalnog značaja za obezbeđenje kvaliteta, brzine i tačnosti pružanja usluge u cilju izvršenja Posebnog ugovora.

Klijent garantuje za ispravnost, potpunost i pouzdanost podnete dokumentacije, dok ZS tax nema obavezu da vrši bilo kakvu proveru podnete dokumentacije. Ukoliko Klijent uoči određene nepravilnosti i nedostatke dužan je da u roku određenom Posebnom ugovoru o tome obavesti ZS Tax.

O svakoj međusobnoj predaji dokumentacije, novčanih ili drugih vrednosti, Klijent i ZS Tax dužni su da vode evidenciju, kao i da obezbede potrebnu dokumentaciju o izvršenoj primopredaji.

Klijent je obavezan da čuva svu potrebnu dokumentaciju u sopstvenim arhivama.

 • Pravo i obaveza ZS Tax da ispravi greške u svojim izveštajima

ZS Tax ima pravo i obavezu da ispravi sve uočene greške, propuste i nepravilnosti u svojim izveštajima kada ih otkrije i u obavezi je da bez odlaganja o tome obavesti Klijenta.

ZS Tax ima pravo da o izmenama obaveštava i sva treća lica koja su upoznata sa prvobitnim izveštajem.

ZS Tax će vršiti knjigovodstvene usluge koristeći specijalizovani programski paket prilagođen i usaglašen sa propisima Republike Srbije.

ZS Tax zadržava pravo da može promeniti specijalizovani programski paket pod uslovom da isti obezbeđuje kvalitetnije vršenje usluga u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, a uz prethodno pisano obaveštenje Klijentu.

TAJNOST ZAŠTITE PODATAKA

Član 3.

ZS Tax ima obavezu čuvanja tajnosti svih podataka i informacija koje se odnose na aktivnost Klijenta i ne mogu ih činiti dostupnim trećim licima bez izričite saglasnosti Klijenta, osim u slučajevima kada je to propisano pozitivnim propisima, u najmanjoj neophodnoj meri i uz blagovremeno obaveštavanje Klijenta.

Ugovorne strane preuzimaju odgovornost za obezbeđivanje potrebnih mera za čuvanje poverljivih podataka i mogu da dozvole pristup istim samo licima koja su ovlašćena od strane Klijenta i ZS Tax.

ZS se obavezuje da će koristi lične podatke u skladu sa važećim zakonima i propisima. Lični podaci se ne smeju koristiti u druge svrhe osim na način kako je to definisano Posebanim ugovorom.

U slučaju raskida Posebnog ugovora, ZS Tax je obavezan da odmah vrati sve lične podatke o Klijentu kojima raspolaže, kao i da uništi sve kopije dokumentacije..

 • Korišćenje imena i loga Klijenta u svrhu preporuke i marketinga

Klijent je saglasan da ZS Tax može koristiti ime i logo Klijenta u svrhu preporuke i marketinga.

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE ZS TAX

Član 4.

Klijent je dužan da svu računovodstvenu dokumentaciju, stručna poreska mišljenja, koji su izdati od strane ZS Tax-a koristi isključivo za svrhe navedene u Posebnom ugovoru. ZS Tax zadržava autorsko pravo na svim gorepomenutim dokumentima koje je sastavio za potrebe Klijenta.

Klijent nema prava da dokumentaciju na kojoj je ZS tax zadržao autorska prava pruža na uvid ili čini dostupnim trećim licima, bez predhodne pisane saglasnosti ZS Tax. Osim ako nije izričito ugovoreno, ZS Tax ne snosi nikakvu odgovornost za dokumentaciju datu trečim licima, a Klijent će, u slučaju zahteva trećih lica, obeštetiti ZS Tax za sve iznose štete koji mogu prosteći kao povreda ove obaveze Klijenta.

NAKNADA ZA PRUŽENE USLUGE I NAČINI PLAĆANJA

Član 5.

Naknade za pružene računovodstvene usluge su definisane Posebnim ugovorom.

Na naknade za pružene konsultanske usluge poreskog tipa, za opšte administativne usluge, usluge plaćanja, pripremu dinarskih i deviznih plaćanja, naplatu, raspored priliva, primenjivaće se satnica u iznosu na način kako je to ugovoreno Posebnim ugovorom. Cene satnica zavise od složenosti slučaja i stepena stručnosti koji je neophodan za pružanje ugovorene usluge.

Naknade se ugovaraju u neto iznosu bez bilo kakvih odbitaka. PDV, porez po odbitku i ostala plaćanja (uključujući toškove, provizije banaka ili ostala plaćanja) dodatno će se obračunavati i plaćati ukoliko  je to previđeno srpskim zakonima ili drugim važećim propisima.

Pod ostalim troškovima se podrazumevaju dokumentovani troškovi, putni troškovi koji su nastali usled izvršenja obaveza iz Posebnog ugovora, troškovi fotokopiranja, plaćanje administativnih taksa, kurirskih usluga, međunarodnih telefonskih poziva i konferencijskih veza i Klijent je obavezan da ih dodatno plati uz naknadu.

ZS Tax može da zahteva avansno plaćanje naknade za svoje usluge ili troškove pre otpočinjanja rada. Iz takvih avansnih usluga podmiruju se naknade iIi troškovi, redom kojim nastaju, osim ako je drugačije ugovoreno.

ZS Tax je u obavezi da ispostavi Klijentu i dostavi fakturu do 7. dana kalendarskog meseca za usluge pružene u prethodnom mesecu ili u roku od 7 dana nakon pružene usluge.

Klijent je obavezan da u roku od 8 od dana prijema fakture izvrši plaćanje.

RASKID UGOVORA

Član 6.

Poseban ugovor se zaključuje na neodređeno vreme. Obe strane mogu raskinuti Poseban ugovor uz prethodno obaveštenje u roku ne manjem od jednog meseca (30 dana). ZS tax može raskinuti Poseban ugovor u slučaju da Klijent ne plati po fakturi za izvršene usluge u roku od 30 dana od dospeća fakture.

U slučaju raskidanja ovog ugovora, ZS Tax će Klijentu, ili trećem licu po njegovom izboru, predati svu dokumentaciju koju poseduje u roku od 30 dana od dana raskida ugovora. Klijent ima pravo da u roku od 30 dana od dana raskidanja ugovora, od ZS Tax zatraži objašnjenja vezana za usluge izvršene do trenutka raskidanja ugovora.

ZS tax će čuvati dokumentaciju Klijenta u sopstvenom sedištu za sve vreme trajanja poslovne godine. Klijent ima obavezu da po isteku poslovne godine preuzme svu dokumentaciju koja se na njega odnosi, ali ne pre izrade Završnog računa u roku koji je predviđen relevantnim zakonom.

Prethodna odredba se ne primenjuje u slučaju raskida ugovora. U tom slučaju Klijent potpisuje izjavu o preuzimanju dokumenata tako da ZS Tax ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju gubitka knjigovodstvenih ili bilo kojih drugih dokumenata na dan nakon preuzimanja od strane Klijenta. Ukoliko Klijent odbije primopredaju dokumentacije nakon raskida, ista će biti uskladištena o trošku Klijenta.

Sva dokumenta će biti predata Klijentu tek po potpisivanju izjave o preuzimanju dokumenata. Klijent zadržava pravo da u toku poslovne godine traži kopije proknjiženih dokumenata. Ova odredba se ne primenjuje u slučaju raskida ugovora. Troškovi koji se odnose na izradu kopija i vanredno čuvanje dokumentacije padaju na teret Klijenta.

ODGOVORNOST

Član 7.

ZS Tax garantuje da će usluge koje su predviđene Posebnim ugovorom pružiti blagovremeno, u skladu sa računovodstvenim i poreskim propisima, poštujući pravila struke, samo pod uslovom da je dokumentacija dostavljena od strane Klijenta kompletna i u skladu sa karakteristikama i terminima koji su bliže određeni u Osnovnom ugovoru.

ZS Tax snosi odgovornost za kršenje ugovorenih prava i obaveza koje prouzrokuje namerom ili krajnjom nepažnjom.

ZS Tax ne odgovara za eventualnu štetu koja proistekne iz situacije kada Klijent zbog nepoštovanja zakonskih i ugovorenih rokova ne dostavi dokumentaciju ili druge neophodne podatke i informacije i dovede ZS Tax u situaciju da ugovorene usluge izvršava u neprimereno kratkim rokovima.

ZS Tax ne odgovara za eventualnu štetu koja proistekne iz situacije kada ZS Tax postupa u skladu sa stavovima stručne javnosti ili dela stručne javnosti koji su nedovoljni precizni, te u praksi nastane situacija različitih tumačenja i postupanja po takvim propisima.

ZS Tax ne odgovara za štetu proisteklu iz slučaja više sile.

Klijent je u obavezi da odmah, bez odlaganja obavesti ZS Tax u slučaju nastupanja štetnog događaja, a sve u cilju umanjenja posledica koje mogu da proizađu iz nastupanja štetnog događaja.

ZS Tax ne preuzima nikakvu odgovornost za izostanak registrovanja ekonomsko-finansijskih poslova usled nedostavljanja odgovarajuće dokumentacije od strane Klijenta.

Visina eventualne štete za koju ZS Tax odgovara ne može biti veća od iznosa koji je Klijent sveukupno platio za usluge u poslednja 3 meseca koji su prethodili nastupanju štetnog događaja, osim za štetu pričinjenu klijentu namerno ili grubom nepažnjom.

MERODAVNO PRAVO, MESTO IZVRŠENJA I SEDIŠTE ARBITRAŽE

Član 8.

Ugovorne strane kao merodavno pravo za potrebe izvršenja Posebnog ugovora, ugovaraju pravo Republike Srbije.

Mesto izvršenja ovog ugovora je Beograd.

Svi sporovi koji nastanu iz ovih Opštih uslova poslovanja ili u vezi s njima konačno se rešavaju arbitražom organizovanom u skladu sa Pravilnikom Beogradskog arbitražnog centra (Beogradska pravila). Sedište arbitraže je u Beogradu, Republika Srbija. Jezik arbitražnog postupka je srpski. Merodavno materijalno pravo je srpsko.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.

Mestom vršenja računovodstvenih usluga smatraju se poslovne prostorije sedišta Klijenta, dok su prostorije ZS Tax samo mesto pojedinih faza obrade računovodstvenih podataka.

Sva prava i obaveze nastala na osnovu Posebnog ugovora su neprenosiva. Posebanm ugovorom se zamenjuju svi prethodno potpisani ugovori i ponude.

Sve izmene Posebnog ugovora mogu se vršiti samo u pisanoj formi, u suprotnom, smatraće se nevažećim.

Sve buduće izjave ugovornih strana koje se odnose na Poseban ugovor, da bi bile punovažne, moraju biti u pisanoj formi.

Ništavnost jedne od ugovornih odredbi ne predstavlja osnovu za ništavnost čitavog ugovora.

Sve naknade definisane u stranoj valuti obračunavaju se na osnovu zvaničnog srednjeg kursa Narodne Banke Srbije na dan izdavanja fakture.

Ukoliko Klijent da ponudu zaposlenom licu u ZS Tax da prihvati određeni posao za svoj račun ili ponudu za zasnivanje radnog odnosa, smatraće se da je postupio protivno dobrim poslovnim običajima kao i dobroj nameri za zaključenje Posebnog ugovora čime je ZS Taxu naneo štetu, te je dužan da isplati nadoknadu u iznosu od šestomesečne bruto zarade predmetnog lica zaposlenog u ZS Tax.

Poseban  ugovor stupa na snagu na dan potpisivanja.

TOP